Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình ETEP, năng lực của các trường ĐHSP chủ chốt từng bước được cải thiện và phát triển. Để đo lường và đánh giá sự phát triển của các trường ĐHSP chủ chốt trong việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao về đào tạo, bồi dưỡng phát triển chuyên môn cho sinh viên sư phạm, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông, các chuyên gia tư vấn của WB đã phát triển Bộ chỉ số phát triển năng lực các trường ĐHSP (Teacher Education Institution Development Index - TEIDI). Nội dung các chỉ số, chỉ báo, mức đánh giá sẽ làm rõ những đặc thù của các trường sư phạm. Việc đánh giá được thực hiện ngay tại thời điểm thực hiện chương trình và sau 02 năm thực hiện sẽ triển khai đánh giá định kỳ hằng năm.

Thực hiện Công văn số 50/CV-ETEP ngày 15/6/2017 của Giám đốc Chương trình ETEP về việc đánh giá năng lực phát triển các trường sư phạm năm 2017 và Công văn số 61/CV-ETEP ngày 28/6/2017 của Giám đốc Chương trình ETEP về việc xây dựng chương trình kế hoạch năm 2017 của chương trình ETEP, ngày 20/6/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định số 639/QĐ-ĐHV thành lập Hội đồng tự đánh giá và bắt đầu tiến hành công tác tự đánh giá Nhà trường theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường sư phạm TEIDI nhằm mục đích đánh giá đúng thực trạng của Nhà trường, xác định những điểm mạnh, những hạn chế còn tồn tại, trên cơ sở đó xây dựng chiến lược của Nhà trường đề nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; thể chế hóa mối quan hệ với các bên liên quan, giữa trường với các trường khác trong hệ thống các trường sư phạm và với các trường phổ thông, giữa các cơ quan quản lý các cấp.

Ngày 30/8/2017, Ban quản lý Chương trình ETEP đã tiến hành kiểm tra tiến độ tự đánh giá tại Trường Đại học Vinh. Tại đợt kiểm tra, Ban quản lý Chương trình ETEP đã nghe đại diện Hội đồng tự đánh giá phát biểu tóm tắt về quá trình tự đánh giá và trưởng các nhóm thư kí Hội đồng tự đánh giá báo cáo tiến độ đánh giá tiêu chuẩn được phân công phụ trách. Ban Quản lý Chương trình ETEP đã đánh giá cao sự nỗ lực của Trường Đại học Vinh trong việc thực hiện hướng dẫn của Chương trình ETEP và góp ý để Nhà trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá.

Ngày 13/7/2017, Trường Đại học Vinh đã thành lập Hội đồng đánh giá đồng cấp theo Quyết định số 1005/QĐ-ĐHV của Hiệu trưởng. Việc đánh giá đồng cấp này sẽ hỗ trợ Nhà trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá trước khi Hội đồng đánh giá độc lập tiến hành thẩm định báo cáo tự đánh giá của Nhà trường.

Trong các ngày 20 - 21/9/2017, Hội đồng đánh giá đồng cấp sẽ tiến hành thẩm định báo cáo tự đánh giá của Trường Đại học Vinh, lịch cụ thể như sau:

Thời gian

Hoạt động

Thành phần

Địa điểm

NGÀY 20/9/2017

8h00 - 8h30

Khai mạc Đánh giá đồng cấp

Đoàn đánh giá đồng cấp; Lãnh đạo Trường, Hội đồng TĐG và các Ban thư ký

Hội trường Tầng 8

8h30 - 11h00

Đoàn đánh giá đồng cấp nghiên cứu hồ sơ minh chứng

Đoàn đánh giá đồng cấp

Hội trường Tầng 8

11h00 - 11h30

Đoàn đánh giá đồng cấp hội ý chuyên môn

Đoàn đánh giá đồng cấp

Hội trường Tầng 8

11h30 - 14h00

Nghỉ trưa

 

14h00 - 15h00

Đoàn đánh giá đồng cấp làm việc nội bộ; nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với đại diện lãnh đạo các Phòng, Trung tâm…

Đoàn đánh giá đồng cấp; Lãnh đạo các đơn vị

Hội trường Tầng 8

15h00 - 16h00

Đoàn Đánh giá đồng cấp làm việc trực tiếp với từng Nhóm công tác viết báo cáo (7 nhóm)

Đoàn đánh giá đồng cấp; Các Nhóm công tác TEIDI

Hội trường Tầng 8

16h00 - 17h00

Đoàn đánh giá đồng cấp hội ý chuyên môn

Đoàn đánh giá đồng cấp

Hội trường Tầng 8

NGÀY 21/9/2017

8h00 - 9h00

Đoàn đánh giá đồng cấp tham quan, khảo sát CSVC của trường

Đoàn đánh giá đồng cấp;

Cán bộ hướng dẫn

Hội trường Tầng 8

9h00 - 10h30

Đoàn đánh giá đồng cấp nghiên cứu hồ sơ minh chứng

Đoàn đánh giá đồng cấp

Hội trường Tầng 8

10h30 - 11h30

Đoàn đánh giá đồng cấp hội ý chuyên môn

Đoàn đánh giá đồng cấp

Hội trường Tầng 8

11h30 - 14h00

Nghỉ trưa

 

14h00 - 15h00

Bế mạc Đánh giá đồng cấp

Đoàn đánh giá đồng cấp; Lãnh đạo Trường, Hội đồng TĐG và các Ban thư ký

Hội trường Tầng 8

 Ban Truyền thông