Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Ngọc Dũng - Trưởng Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương; đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo, giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. GS.TS. Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh chủ trì Hội nghị.


TS. Nguyễn Ngọc Dũng - Trưởng Ban Quản ký Chương trình ETEP Trung ương phát biểu

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe Báo cáo Thỏa thuận thực hiện Chương trình ETEP của Trường Đại học Vinh với các bên liên quan; kế hoạch chiến lược phát triển các ngành Sư phạm của Nhà trường; Chương trình và kế hoạch triển khai Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên phổ thông cốt cán và đại trà, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và đại trà; Quản lý thông tin Giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tham gia bồi dưỡng thường xuyên trên hệ thống thông tin TEMIS và LMS.


TS. Lê Thế Cường - Điều phối viên Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh báo cáo


GS.TS. Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng, Trưởng BQL Chương trình ETEP Trường Đại học Vinh phát biểu

Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến của Ban Quản lý Chương trình ETEP Trung ương, ý kiến trao đổi của đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo, giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong việc phối hợp để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên của Nhà trường.


Toàn cảnh Hội nghị

Các kết quả chủ yếu của Chương trình.

1. Các kết quả chủ yếu như sau:

a) Tăng cường năng lực đào tạo, bồi dưỡng GV&CBQLCSGDPT cho các trường sư phạm được lựa chọn;

b) Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, ngay tại chỗ cho GV&CBQLCSGDPT được thực hiện có chất lượng, đảm bảo tiến độ;

c) Hỗ trợ các trường sư phạm phát triển hệ thống nguồn học liệu mở cho GV&CBQLCSGDPT trên nền tảng CNTT được thực hiện kịp thời, có chất lượng;

d) Đánh giá nhu cầu, chất lượng, hiệu quả của chương trình bồi dưỡng GV&CBQLCSGDPT trên hệ thống TEMIS được thực hiện có hiệu quả, chính xác và kịp thời.

2. Các nhóm kết quả theo chỉ số liên kết giải ngân (DLIs)

Chương trình ETEP áp dụng phương thức tài trợ chương trình, dựa trên kết quả đầu ra (PforR) nhằm đạt được các chỉ số liên kết giải ngân (DLIs), với 4 nhóm kết quả:

(i) Nâng cao năng lực của các trường ĐHSP được lựa chọn và phát huy hiệu quả của đội ngũ GV&CB QLCSGDPT;

(ii) Xây dựng hệ thống đánh giá nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của GV&CBQLCSGDPT làm cơ sở để xây dựng chương trình BDTX;

(iii) BDTX, liên tục, tại cơ sở cho đội ngũ GV&CBQLCSGDPT;

(iv) Tăng số lượng GV&CBQLCSGDPT được tiếp cận các chương trình BDTX và tư liệu học tập thông qua hệ thống CNTT.