Gần 60 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên của 08 trường/học viện tham gia Chương trình ETEP được nghe giới thiệu về "Khung giám sát đánh giá của Chương trình ETEP: Trách nhiệm và nhiệm vụ của các bên liên quan"; Thảo luận về "Khung giám sát đánh giá của Chương trình ETEP",  tập trung vào quy trình các bước giám sát các hoạt động trong thoả thuận thực hiện Chương trình ETEP của 8 trường/học viện; Hướng dẫn sử dụng công cụ giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành - Giám đốc Dự án RGEP và Chương trình ETEP phát biểu

Hội thảo thu hút sự quan tâm của các đại biểu

Tại Hội thảo này, các chuyên gia công nghệ thông tin cũng hướng dẫn các đơn vị tham gia ETEP sử dụng phần mềm M&E hỗ trợ công tác giám sát đánh giá và báo cáo kết quả.

TS. Lê Thị Kim Anh giới thiệu Khung giám sát đánh giá của Chương trình ETEP

Sau khi thống nhất về khung giám sát, các thành viên tham gia Hội thảo chia nhóm theo từng trường để xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá của trường mình.

TS. Nguyễn Văn Đường, chuyên gia tư vấn Chương trình ETEP điều hành Hội thảo

Sau Hội thảo, 8 đơn vị tham gia Chương tình ETEP, gồm các trường: ĐH sư phạm Hà Nội, ĐH sư phạm Hà Nội 2, ĐH sư phạm - ĐH Thái Nguyên, ĐH Vinh, ĐH sư phạm - ĐH Huế,  ĐH sư phạm - ĐH Đà Nẵng, ĐH sư phạm TP. Hồ Chí Minh và Học viện Quản lý giáo dục sẽ hoàn thiện kế hoạch giám sát, đánh giá của đơn vị mình. Ban Quản lý Chương trình ETEP hướng dẫn 8 đơn vị tham gia ETEP xây dựng kế hoạch M&E và cách lập biểu giám sát, đánh giá.

Toàn cảnh Hội thảo

BQL ETEP