TEMIS là gì? Ý nghĩa của việc đánh giá theo chuấn trên Hệ thống TEMIS?

Là Hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng GV, CBQL CSGDPT thông qua thu thập thông tin và chiết xuất báo cáo về thực trạng bồi dưỡng thường xuyên và đánh giá GV, CBQL CSGDPT theo chuẩn trong cả hệ thống giáo dục (theo từng tỉnh, huyện, trường và cá nhân).

Cụ thể, thu thập thông tin về:

- Xu hướng phát triển nghề nghiệp của đội ngũ GV&CBQLCSGDPT dựa trên đánh giá theo chuẩn;

- Theo dõi và ghi lại đánh giá của GV&CBQLCSGDPT về các chương trình bồi dưỡng thường xuyên

- Thu thập thông tin về nhu cầu bồi dưỡng của GV và CBQLCSGDPT làm căn cứ cho việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh chương trình, tài liệu và các phương thức tổ chức học tập, hỗ trợ bồi dưỡng.

Công tác đánh giá đội ngũ GV&CBQLCSGDPT theo chuẩn là nhằm mục đích theo dõi, đánh giá sự phát triển nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong cả hệ thống giáo dục, từng tỉnh, từng huyện, từng trường và từng cá nhân, làm căn cứ cho việc xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng.

Kết quả đánh giá GV&CBQLCSGDPT theo chuẩn trên hệ thống TEMIS cũng là căn cứ để đánh giá chất lượng, hiệu quả và cập nhật các chương trình bồi dưỡng thường xuyên của các địa phương và của Bộ GDĐT, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đổi mới giáo dục.

Nhiệm vụ của các bên liên quan trong đánh giá theo chuẩn trên hệ thống TEMIS

NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN: Hoàn thành tự đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp GV CSGDPT (Theo Biểu mẫu 01 - CV 4530 - Phiếu tự đánh giá của GV CSGDPT); Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn (Theo Biểu mẫu 02 - CV 4530); Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 02 - CV 4529 - Phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường); Tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống.

NHIỆM VỤ CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: Hoàn thành tự đánh giá cá nhân theo Chuẩn nghề nghiệp GV CSGDPT (Theo Biểu mẫu 01 - CV 4530 - Phiếu tự đánh giá của GV CSGDPT); Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về đồng nghiệp trong tổ chuyên môn (Theo Biểu mẫu 02 - CV 4530); Tổ chức cho GV trong tổ chuyên môn đánh giá lẫn nhau và hoàn thành tổng hợp ý kiến về đồng nghiệp trong tổ (Theo Biểu mẫu 03 - CV 4530 - Bảng tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn); Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 02 - CV 4529). Tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống; Tải bảng tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn lên hệ thống.

NHIỆM VỤ CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG CSGDPT: Hoàn thành tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (Theo Biểu mẫu 01 - CV 4529 - Phiếu hiệu trưởng/phó hiệu trưởng tự đánh giá); Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về đồng nghiệp trong tổ chuyên môn (Theo Biểu mẫu 02 - CV 4530); Hoàn thành Phiếu lấy ý kiến về hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 02 - CV 4529). Tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống.

NHIỆM VỤ CỦA HIỆU TRƯỞNG CSGDPT: Hoàn thành tự đánh giá cá nhân theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (Theo Biểu mẫu 01 - CV 4529 - Phiếu hiệu trưởng/phó hiệu trưởng tự đánh giá); Hoàn thành đánh giá giáo viên trong toàn trường (Theo Biểu mẫu 04 - CV 4530 - Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên của cơ sở giáo dục phổ thông); Phân công cán bộ thực hiện lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 03 - CV 4529 - Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường); Hoàn thành đánh giá phó hiệu trưởng (Theo Biểu mẫu 04 - CV 4529 - Phiếu cấp trên đánh giá hiệu trưởng/phó hiệu trưởng); Tải hồ sơ minh chứng đánh giá cá nhân lên hệ thống; Tải bảng tổng hợp ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng lên hệ thống

NHIỆM VỤ CỦA TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC: Chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; Phân công cán bộ tải kết quả đánh giá của các hiệu trưởng trên địa bàn quản lý lên hệ thống CNTT (Theo Biểu mẫu 04 - CV 4529 - Phiếu cấp trên đánh giá hiệu trưởng/phó hiệu trưởng).

NHIỆM VỤ CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học phổ thông, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo phân công cán bộ tải kết quả đánh giá hiệu trưởng trên địa bàn quản lý lên hệ thống CNTT (Theo Biểu mẫu 04 - CV 4529 - Phiếu cấp trên đánh giá hiệu trưởng/phó hiệu trưởng).

Việc tải các kết quả tự đánh giá và xếp loại của từng GV&CBQLCSGDPT lên hệ thống CNTT phải cần được thực hiện và hoàn thành trong tháng 9 - 10 hằng năm.

TT. ETEP