Theo đó, Ban Tổ chức gồm có 10 thành viên và danh sách báo cáo viên tại Khu vực 5 có 22 thành viên (trong đó có 10 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Vinh)

Xem File đính kèm!