Tên bên mời thầu: Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại/fax/email: 0238.3855.452/ 0238.3855.269

Mã số thuế: 2900466502

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên gói thầu: Thuê 01 tư vấn phát triển Chương trình, Tài liệu và triển khai bồi dưỡng GVPT, CBQLCSGDPT cốt cán và đại trà (15 tháng trong 3 năm).

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Giá gói thầu: 600.000.000 đồng

- Nội dung chính của gói thầu: Trường Đại học Vinh thuê 01 tư vấn phát triển Chương trình, Tài liệu và triển khai bồi dưỡng GVPT, CBQLCSGDPT cốt cán và đại trà (15 tháng trong 3 năm).

- Giá trị thực hiện năm 2019 là 160.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng

2. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (Chương trình ETEP).

3. Nguồn vốn: Vốn vay ưu đãi

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn tư vấn cá nhân

6. Thời gian mời bày tỏ quan tâm: từ 7 giờ 00, ngày 23/7/2019 đến hết 17 giờ 00, ngày 05/8/2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm nộp Hồ sơ quan tâm: Ban Quản lý chương trình ETEP, Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

8. Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ quan tâm: 17 giờ 00, ngày 05/8/2019.

B. THÔNG TIN CHI TIẾT

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới để chi trả chi phí cho Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (Chương trình ETEP), Trường Đại học Vinh và dự định dùng một phần tiền tài trợ đó để thanh toán cho hợp đồng tư vấn cá nhân số ETEP2019-ĐHV01: Thuê 01 tư vấn phát triển Chương trình, Tài liệu và triển khai bồi dưỡng GVPT, CBQLCSGDPT cốt cán và đại trà (15 tháng trong 3 năm)

1. Ban Quản lý Chương trình ETEP, Trường Đại học Vinh (sau đây gọi là Bên mời thầu) mời các cá nhân có đủ tư cách hợp lệ nộp Hồ sơ quan tâm (Sơ yếu lý lịch) để tham gia bày tỏ quan tâm tới các vị trí tư vấn cá nhân nói trên.

2. Các tư vấn hợp lệ có thể gửi Hồ sơ quan tâm (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ/ngày lễ) tới Ban Quản lý Chương trình ETEP theo địa chỉ dưới đây kể từ ngày 23/7/2019 đến trước 17 giờ 00, ngày 05/8/2019.

3. Địa chỉ liên hệ để nộp Hồ sơ quan tâm: Ban Quản lý Chương trình ETEP, Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thông báo đính kèm!