1. Mục đích của công tác đánh giá đội ngũ theo chuẩn

- Mục đích của công tác đánh giá đội ngũ theo chuẩn là nhằm theo dõi, đánh giá sự phát triển nghề nghiệp của giáo viên (GV) và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) trong cả hệ thống giáo dục, từng tỉnh, từng huyện, từng trường và từng cá nhân, làm căn cứ cho việc xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng.

- Kết quả đánh giá theo chuẩn cũng là căn cứ để đánh giá chất lượng, hiệu quả và cập nhật các chương trình bồi dưỡng thường xuyên của các địa phương và của Bộ GDĐT, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đổi mới giáo dục.

2. Văn bản quy định và hướng dẫn đánh giá giáo viên gồm:

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018, ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

- Công văn số 4530/BGD ĐT-NGCBQLGD, ngày 01/10/2018, Hướng dẫn thực hiện thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GV CSGDPT.

3. Văn bản quy định và hướng dẫn đánh giá cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông gồm:

- Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2018, ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng CSGDPT;

- Công văn số 4529/BGD ĐT-NGCBQLGD, ngày 01/10/2018, Hướng dẫn thực hiện thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng CSGDPT.

4. Nhiệm vụ của các bên liên quan trong đánh giá theo chuẩn

4.1. Nhiệm vụ của giáo viên:

- Hoàn thành việc tự đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

- Tải các kết quả tự đánh giá cùng các minh chứng lên hệ thống CNTT;

4.2. Nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên môn:

- Hoàn thành việc tự đánh giá của cá nhân theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

- Tải các kết quả tự đánh giá của bản thân cùng các minh chứng lên hệ thống CNTT;

- Tổ chức giáo viên trong tổ đánh giá lẫn nhau;

- Tải các kết quả tổng hợp đánh giá của đồng nghiệp đối với từng GV trong tổ lên hệ thống CNTT.

4.3. Nhiệm vụ của Hiệu phó cơ sở giáo dục phổ thông:

- Hoàn thành tự đánh giá của cá nhân theo Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông;

- Tải kết quả tự đánh giá của bản thân cùng các minh chứng lên hệ thống CNTT.

4.4. Nhiệm vụ của Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông:

- Hoàn thành tự đánh giá của cá nhân theo Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông;

- Tải kết quả tự đánh giá của bản thân cùng các minh chứng lên hệ thống CNTT;

- Phân công cán bộ thực hiện lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tải kết quả tổng hợp và minh chứng kèm theo lên hệ thống CNTT;

- Thực hiện đánh giá và phân công cán bộ tải kết quả đánh giá, xếp loại GV, phó hiệu trưởng (hai năm một lần) lên hệ thống CNTT.

4.5. Nhiệm vụ của Trưởng phòng giáo dục cấp huyện:

- Chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện;

- Phân công cán bộ tải kết quả đánh giá của các hiệu trưởng trên địa bàn quản lý lên hệ thống CNTT.

4.6 Nhiệm vụ của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo:

- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học phổ thông, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh;

- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo phân công cán bộ tải kết quả đánh giá hiệu trưởng trên địa bàn quản lý lên hệ thống CNTT.

Việc tải các kết quả tự đánh giá và xếp loại của từng GV/CBQLCSGDPT lên hệ thống CNTT phải cần được thực hiện và hoàn thành trong tháng 9 - 10 hằng năm.

BQL Chương trình ETEP