Mục tiêu tổng thể của dự án là phát triển các trường sư phạm được lựa chọn và cơ quan quản lý giáo dục để hỗ trợ phát triển nghề nghiệp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và  cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo.

Trong đó, mục tiêu cụ thể gồm:

- Nâng cao năng lực và phát huy vai trò nòng cốt của các trường sư phạm trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông;

- Tăng cường năng lực quản lý, hoạch định chính sách của cơ quan quản lý các cấp;

- Hỗ trợ quá trình phát triển chuyên môn của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thông qua việc bồi dưỡng qua mạng và cốt cán do các trường sư phạm quản lý.